top of page

ניהול פרויקטים

  • ניהול ופיקוח על פרוייקטים בתחום התשתיות העירוניות על ידי בעלי מקצוע מעולים.

  • עמידה מול הגורמים הרלוונטיים הרבים בביצוע הפרויקט.

  • יצירת פרוגרמה ביצועית של שלבי הפרויקט החל מדוחות היועצים התכנוניים , שלבי תכנון מתקדמים וקבלת היתרים ורישיונות וכלה בביצוע תוך הקפדה מרבית על היצמדות לתכנית ולקידום האינטרסים המובהקים של מזמין השירות.

  • תמחור ואומדנים יצירת מערך הצעות מחיר לקבלת מבצעים ויועצים.

  • אחריות מלאה לכל השלבים.

bottom of page