top of page

מיקור חוץ

  • היתרון העצום במיקור חוץ טמון בתנאים המתלים של העסקת העובדים לטובת המזמין, אשר בגינם נמצאים העובדים במערכת מוקפדת בה הם מוכרחים לבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר תוך השקעת מאמצים רבים לשביעות רצון המזמין. הכל בגלל עובדה פשוטה, במידה ומזמין השירותים לא יהיה שבע רצון באופן מלא מתפקודם יוכל להחליפם בפעולה קצרה ואוטומטית.

  • מערכת זו הוכיחה וממשיכה להוכיח את עצמה בכל רחבי הארץ על ידי חברת ד.ב.ש  ונמצאה כפתרון הטוב ביותר להפעלת אנשי מקצוע בתחומי הפיקוח והניהול בענף המוניציפאלי והמוסדי.

  • גיוס כוח אדם מקצועי בדרגים ניהוליים בכל תחום עירוני.

  • מערכת מבוקרת של מומחים בבקרת פיקוח וניהול על העובדים מצד החברה ללא תוספת תשלום.

  • החלפת כוח אדם בהתראה של ימים לבחירת המזמין מועמדים ללא הגבלה.

  • חסכון עצום בעלויות ארוכות טווח.

outsourcing
bottom of page