top of page

 פיקוח הנדסאי בניין \ אזרחי

- פיקוח על ידי בעלי מקצוע בתחום הרלוונטי.

- פיקוח על קבלני אחזקת דרך.

- פיקוח על אחזקת מבני ציבור.

- תכנון נקודתי לעבודות נצרכות בהיקיפם קטנים ובינוניים ללא תוספת מחיר על התמורה החודשית.

- טיפול במפגעי דרך , תלונות מוקד התושבים ובדיקות מקיפות ויזומות של רחבי הרשות ומתן             פתרונות.

- פיקוח על אחזקת מבנים ברשות העירייה, תוך איתור צרכים וטיפול בבקשות וצרכי הרשות תוך         הפעלת קבלנים ונותני שירותים של הרשות במסגרת חוזה התקשרותם עם הרשות.

- בדיקה ואישור חשבונות באופן יסודי אשר חוסכים למזמין השירות מאות אלפי שקלים בשנה.

 

bottom of page